Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:12

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:12 RVV11

Chỉ một mình Đức Giê-hô-va dẫn dắt dân Ngài Không có thần lạ nào khác ở bên.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:12