Phục Truyền 18:17

Phục Truyền 18:17 VIE2010

Bấy giờ Đức Giê-hô-va phán với tôi: ‘Chúng nói đúng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share