Phục Truyền 17:9

Phục Truyền 17:9 VIE2010

gặp và xin ý kiến các thầy tế lễ dòng Lê-vi và các thẩm phán đương nhiệm. Họ sẽ cho anh em lời phán quyết.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share