Phục Truyền 17:20

Phục Truyền 17:20 VIE2010

Như vậy lòng vua sẽ không kiêu căng với anh em mình, không xa cách điều răn, quay bên phải hay bên trái, để vua và con cháu vua được trị vì lâu ngày giữa Y-sơ-ra-ên.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share