Phục Truyền 17:17

Phục Truyền 17:17 VIE2010

Vua cũng không được có nhiều vợ kẻo lòng dạ lầm lạc. Vua cũng không được thâu trữ nhiều bạc vàng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share