Phục Truyền 17:15

Phục Truyền 17:15 VIE2010

Nếu vậy thì anh em phải lập vị vua mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn để cai trị anh em. Vua đó phải là người từ giữa anh em, không được lập một người ngoại quốc, không phải là anh em mình, lên cai trị anh em.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share