Phục Truyền 17:1

Phục Truyền 17:1 VIE2010

“Anh em không được dâng lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời một con bò đực hoặc một con chiên có tì vết hay có khuyết tật, vì đó là điều ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share