Phục Truyền 11:8

Phục Truyền 11:8 VIE2010

Vậy, anh em phải vâng giữ tất cả điều răn mà tôi truyền cho anh em ngày nay để anh em đủ sức lực tiến chiếm xứ mà anh em sắp chiếm hữu
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share