Phục Truyền 11:7

Phục Truyền 11:7 VIE2010

Chính mắt anh em đã thấy tất cả những việc lớn mà Đức Giê-hô-va đã làm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share