Phục Truyền 11:5

Phục Truyền 11:5 VIE2010

Anh em biết những gì Ngài đã làm cho anh em trong hoang mạc, cho đến khi tới được nơi nầy
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share