Phục Truyền 11:32

Phục Truyền 11:32 VIE2010

thì phải cẩn thận thực hành tất cả những luật lệ và mệnh lệnh mà tôi ban bố trước mặt anh em hôm nay.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share