Phục Truyền 11:3

Phục Truyền 11:3 VIE2010

những phép lạ và công việc Ngài làm tại Ai Cập để trừng phạt Pha-ra-ôn, vua Ai Cập và cả nước của vua nầy
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share