Phục Truyền 11:29

Phục Truyền 11:29 VIE2010

Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đem anh em vào xứ mà anh em sắp vào nhận làm sản nghiệp, thì anh em sẽ đặt lời chúc lành trên núi Ga-ri-xim và lời nguyền rủa trên núi Ê-banh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share