Phục Truyền 11:27

Phục Truyền 11:27 VIE2010

Anh em sẽ hưởng phước lành nếu vâng theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà tôi truyền cho anh em hôm nay
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share