Phục Truyền 11:25

Phục Truyền 11:25 VIE2010

Không một ai có thể đương đầu với anh em. Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ gieo sự sợ hãi và kinh hoàng trên khắp các miền đất anh em sẽ đi qua, như Ngài đã phán với anh em.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share