Phục Truyền 11:24

Phục Truyền 11:24 VIE2010

Nơi nào bàn chân anh em đặt đến đều sẽ thuộc về anh em. Lãnh thổ anh em sẽ chạy từ hoang mạc đến Li-ban, từ sông Ơ-phơ-rát đến Biển Tây.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share