Phục Truyền 11:22

Phục Truyền 11:22 VIE2010

Vì nếu anh em cẩn thận vâng giữ mọi điều răn mà tôi truyền cho anh em phải thực hành, kính yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, đi trong đường lối Ngài và gắn bó với Ngài
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share