Phục Truyền 11:21

Phục Truyền 11:21 VIE2010

để ngày nào các tầng trời còn che trên đất thì anh em và con cái anh em còn được sống lâu trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ anh em.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share