Phục Truyền 11:15

Phục Truyền 11:15 VIE2010

Ngài cũng khiến cỏ mọc ngoài đồng cho đàn súc vật của anh em. Anh em sẽ ăn uống no nê.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share