Phục Truyền 11:14

Phục Truyền 11:14 VIE2010

thì Ngài sẽ cho mưa trên đất đúng mùa, cả mưa mùa thu và mưa mùa xuân, để anh em thu hoạch ngũ cốc, rượu và dầu.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share