Phục Truyền 11:13

Phục Truyền 11:13 VIE2010

Vậy nếu anh em thực tâm vâng theo các điều răn mà tôi truyền cho anh em hôm nay, hết lòng, hết linh hồn kính yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em và phụng sự Ngài
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share