Phục Truyền 11:12

Phục Truyền 11:12 VIE2010

là xứ được Giê-hô-va Đức Chúa Trời chăm sóc. Mắt của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em luôn đoái xem xứ ấy từ đầu năm đến cuối năm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share