Đa-ni-ên 9:9

Đa-ni-ên 9:9 VIE2010

Sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng con, vì chúng con đã phản loạn với Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share