Đa-ni-ên 9:26

Đa-ni-ên 9:26 VIE2010

Sau sáu mươi hai tuần lễ ấy, Đấng Chịu Xức Dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có gì cả. Quân đội của một thủ lĩnh sắp đến sẽ hủy phá thành và đền thánh. Sự cuối cùng sẽ đến như nước lụt. Chung cuộc chiến tranh sẽ xảy ra, cảnh hoang tàn đã được ấn định.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share