Đa-ni-ên 9:22

Đa-ni-ên 9:22 VIE2010

Người dạy dỗ tôi và nói với tôi: “Hỡi Đa-ni-ên, bây giờ ta đến để ban sự khôn ngoan và hiểu biết cho ngươi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share