Đa-ni-ên 9:21

Đa-ni-ên 9:21 VIE2010

Khi tôi đang dâng lời cầu nguyện, thì Gáp-ri-ên, người mà tôi đã thấy trong khải tượng đầu tiên, bay nhanh đến bên tôi vào giờ dâng sinh tế buổi chiều.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share