Đa-ni-ên 9:20

Đa-ni-ên 9:20 VIE2010

Tôi tiếp tục thưa chuyện và cầu nguyện, xưng nhận tội lỗi của tôi cũng như tội lỗi dân Y-sơ-ra-ên tôi và trình dâng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi lời khẩn nguyện cho núi thánh của Đức Chúa Trời tôi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share