Đa-ni-ên 9:19

Đa-ni-ên 9:19 VIE2010

Lạy Chúa, xin lắng nghe! Lạy Chúa, xin tha thứ! Lạy Chúa, xin đoái xem và hành động! Lạy Đức Chúa Trời của con, vì danh Ngài, xin đừng trì hoãn; bởi vì thành Ngài và dân Ngài đã được gọi bằng danh Ngài!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share