Đa-ni-ên 9:16

Đa-ni-ên 9:16 VIE2010

Chúa ôi, tùy theo mọi việc công chính của Ngài, xin Ngài nguôi giận và ngưng phẫn nộ đối với thành Giê-ru-sa-lem của Ngài, tức là núi thánh Ngài, Chính vì tội lỗi của chúng con và sự gian ác của tổ phụ chúng con mà Giê-ru-sa-lem và dân Ngài bị những kẻ chung quanh chúng con sỉ nhục.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share