Đa-ni-ên 9:10

Đa-ni-ên 9:10 VIE2010

Chúng con đã không vâng lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, không sống trong luật pháp mà Ngài đã dùng đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri dạy dỗ chúng con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share