Đa-ni-ên 5:9

Đa-ni-ên 5:9 RVV11

Vua Bên-xát-sa vô cùng bối rối, mặt vua biến sắc; các quan đại thần lúng túng.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 5:9