Đa-ni-ên 5:24

Đa-ni-ên 5:24 RVV11

Vì thế, Ngài đã sai phần bàn tay nầy đến và viết lên hàng chữ nầy.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 5:24