Đa-ni-ên 4:20

Đa-ni-ên 4:20 RVV11

Cây mà vua đã thấy trở nên lớn và vững mạnh, ngọn cây chạm đến trời và khắp đất đều xem thấy
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 4:20