Đa-ni-ên 4:11

Đa-ni-ên 4:11 RVV11

Cây đó lớn lên và vững mạnh; Ngọn cây chạm đến trời Và khắp đất đều trông thấy.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 4:11