Đa-ni-ên 10:9

Đa-ni-ên 10:9 VIE2010

Nhưng tôi vẫn nghe tiếng phán của người. Vừa nghe tiếng người, tôi bị ngất đi, mặt sấp xuống đất.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share