Đa-ni-ên 10:8

Đa-ni-ên 10:8 VIE2010

Vậy, tôi còn lại một mình và thấy khải tượng lớn đó. Tôi không còn sức nữa. Mặt tôi tái xanh như người sắp chết. Tôi kiệt sức.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share