Đa-ni-ên 10:5

Đa-ni-ên 10:5 VIE2010

Tôi ngước nhìn lên thì thấy một người mặc vải gai, lưng thắt đai bằng vàng ròng U-pha.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share