Đa-ni-ên 10:3

Đa-ni-ên 10:3 VIE2010

Tôi không ăn cao lương mỹ vị, không nếm thịt và rượu, cũng không xức dầu thơm trong suốt ba tuần lễ đó.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share