Đa-ni-ên 10:2

Đa-ni-ên 10:2 VIE2010

Trong những ngày đó tôi, Đa-ni-ên, đang buồn rầu suốt ba tuần lễ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share