Đa-ni-ên 10:18

Đa-ni-ên 10:18 VIE2010

Bấy giờ, vị có hình dạng người nam lại chạm đến tôi và thêm sức cho tôi.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 10:18