Đa-ni-ên 10:13

Đa-ni-ên 10:13 VIE2010

Thủ lĩnh của các vua Ba Tư đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày. Nhưng Mi-ca-ên, một trong các thiên sứ trưởng, đã đến giúp đỡ ta, và ta ở lại đó bên cạnh các vua Ba Tư.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share