Đa-ni-ên 10:11

Đa-ni-ên 10:11 VIE2010

Người ấy nói với tôi: “Hỡi Đa-ni-ên, người rất được yêu quý, hãy hiểu rõ những lời ta nói với ngươi. Hãy đứng thẳng lên vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi.” Khi người đã nói với tôi lời ấy, tôi run rẩy đứng lên.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share