Đa-ni-ên 10:10

Đa-ni-ên 10:10 VIE2010

Bấy giờ, có một bàn tay chạm vào tôi, đỡ tôi dậy khi đầu gối và bàn tay tôi run rẩy.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share