A-mốt 8:4

A-mốt 8:4 VIE2010

Hãy nghe đây! Các ngươi là kẻ áp bức người nghèo nàn, Hủy diệt kẻ khốn cùng trong đất.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share