A-mốt 8:2

A-mốt 8:2 VIE2010

Bấy giờ Ngài phán: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một giỏ trái cây mùa hạ.” Đức Giê-hô-va lại phán với tôi: “Sự cuối cùng đã đến trên dân Y-sơ-ra-ên Ta; Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa đâu.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share