Công Vụ Các Sứ Đồ 5:18

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:18 RVV11

bắt các sứ đồ giam vào ngục.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share