Công vụ 3:25

Công vụ 3:25 VIE2010

Anh em là con cháu của các nhà tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán với Áp-ra-ham: ‘Mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share