Công vụ 3:22

Công vụ 3:22 VIE2010

Thật vậy, Môi-se có nói: ‘Chúa là Đức Chúa Trời các ngươi sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta và các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài phán bảo.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share