Công vụ 3:18

Công vụ 3:18 VIE2010

Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách ấy để làm ứng nghiệm lời Ngài đã báo trước qua môi miệng các nhà tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share