Công vụ 3:12

Công vụ 3:12 VIE2010

Thấy vậy, Phi-e-rơ liền nói với dân chúng: “Thưa đồng bào Y-sơ-ra-ên, tại sao anh em ngạc nhiên về việc nầy? Sao anh em nhìn chăm chúng tôi như thể chúng tôi đã nhờ quyền năng hay đạo đức riêng của mình mà khiến người nầy đi được?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share